Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN RIJSCHOOL JALMER SMITS

ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

4. Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalingen onverminderd voortgang vinden.

OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dàn tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.

4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

LESSEN

1. Rij- en andere lessen worden door ons uitsluitend op de normale werkdagen verzorgd. Op zondagen, algemene feestdagen en Koninginnedag is de rijschool gesloten.

2. De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij wij of de wederpartij hiervan wensen af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, zijn wij niet gehouden het lesgeld aan de wederpartij te restitueren.

3. Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij wij of de wederpartij hiervan wensen af te wijken.

4. De wederpartij dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

5. De wederpartij dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Indien zij zonder tijdige annulering niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is zij gehouden het volledige lesgeld aan ons te voldoen, tenzij de wederpartij een dusdanige reden heeft dat het haar niet te verwijten is dat zij niet tijdig vooraf heeft geannuleerd, dit uitsluitend te onzer beoordeling.

6. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang vindt, worden de kosten aan de wederpartij niet in rekening gebracht.

7. Wij kunnen de lesinstructie beëindigen wegens dringende reden, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, die zodanig zijn dat van ons redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat wij de rijlessen voortzetten. Wij zijn in dergelijke gevallen niet gehouden om het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de wederpartij te restitueren.

8. Wij zijn niet gehouden rijles te (doen) geven, wanneer het de instructeur blijkt dat de leerling als gevolg van het inwendig gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige (andere) fysieke of psychische oorzaak (bijv. overspannen zijn) niet (behoorlijk) in staat is om een motorvoertuig op de juiste wijze te besturen, dit ter uitsluitende beoordeling van de instructeur, alles zonder recht van de wederpartij of restitutie van les/cursusgeld.

ANNULERING RIJLES

De wederpartij kan tot één volledige werkdag voor de afgesproken lestijd de rijles kosteloos annuleren. Annulering op een later tijdstip geeft geen recht op reductie of restitutie van het overeengekomen les/cursusgeld.

COMPACTOPLEIDINGEN

1. De gereserveerde uren vervallen, wanneer de leerling niet of niet-tijdig vóór aanvang van de les ter bestemde plaatse aanwezig is.

2. Annulering van een opleiding dient steeds schriftelijk plaats te hebben, althans te worden bevestigd.

3. De aan annulering verbonden kosten zijn:

– vanaf 5 weken voor de aanvang: de door ons gemaakte administratiekosten,

– vanaf 4 weken voor de aanvang: 15% van het totale cursusgeld,

– vanaf 2 weken voor de aanvang: 75% van het totale cursusgeld,

– binnen1 week voor de aanvang: het volledige cursusgeld.

RIJEXAMEN

1. De kosten voor of ten behoeve van een rijexamen c.q. herexamenaanvraag moeten gelijktijdig met de ingevulde aanvraagkaart en de eigen verklaring aan ons tegen bewijs van kwijting worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

2. Wij zullen binnen twee weken nadat overeenstemming met de leerling is bereikt het rijexamen aanvragen, onder voldoening van de verschuldigde bedragen en benodigde bescheiden.

3. Indien:

a. het lesvoertuig niet beschikbaar is en er ook geen gelijkwaardig vervoermiddel beschikbaar is, of

b. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd en er geen gelijkwaardig vervoermiddel beschikbaar is,

zullen wij zorgdragen dat de wederpartij opnieuw aan het rijexamen kan deelnemen, c.q. dat het examen op een ander tijdstip zal worden gehouden.

4. Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de wederpartij omdat zij verzuimt heeft haar vakantie bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de wederpartij alle daaruit voortvloeiende kosten.

5. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, wordt er door die bevoegde instantie een andere examenafspraak bekend gemaakt.

PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen inclusief BTW en vermeld in Euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

2. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om onze prijs dienovereenkomstig te verhogen; e.e.a. met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

OVERMACHT

1. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.

2. Wij beperken onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot het bedrag dat onze verzekeraar als schadevergoeding voor de desbetreffende gebeurtenis aan ons en/of derden zal uitkeren.

3. Wij verplichten ons om een verzekering af te sluiten waarbij de wederpartij is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen, als gedurende het afleggen van (het) rijexamen(s).

4. Kleding en helmen worden niet vergoed.

5. Geen dekking wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

6. De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor onze aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding tot wederpartij is uitgesloten.

7. Wij aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor tijdens of na de opleiding gebleken medische ongeschiktheid van de leerling.

RIJBEVOEGDHEID LEERLING/VRIJWARING

1. Indien wij door de wederpartij niet in kennis worden gesteld en/of wij niet uit anderen hoofde kennis dragen van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de wederpartij verboden is een motorrijtuig te besturen en wij aan de wederpartij toch rijles geven, vrijwaart de wederpartij ons volledig voor alle financiële/schadelijke gevolgen daarvan en zal zij aan ons de eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor ons en/of de instructeur daar uit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek aan ons vergoeden.

2. Indien wij ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geven, of mocht blijken dat de door de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgaven onjuist zijn, vrijwaart de wederpartij ons volledig en zal de wederpartij eventueel alle ter zake aan ons opgelegde boetes vergoeden.

3. De wederpartij blijft, daarnaast, jegens ons volledig aansprakelijk voor alle, in verband met bovenstaande, door ons geleden en/of te lijden schade.

RECLAMES

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.

3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant en zonder korting of verrekening bij levering van de diensten te geschieden. Indien contante betaling uitblijft en wij een factuur dienen te verzenden aan de wederpartij, zijn wij gerechtigd om administratiekosten per les in rekening te brengen. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaling dag aangemerkt.

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Ingeval de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen
worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden te samen.

De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.